نام  نماينده  تاريخ انتصاب  سمت
  صندوق بازنشستگي کشوری
 آقای اميرحسين تفنگسازی
25 / 11 / 1384
 رئیس هيأت مديره
 شرکت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی
 آقای عبدالصمد وزيری
03 / 12 / 1393
 نايب رئيس هيأت مديره
 شرکت سرمایه گذاری آتيه صبا
 آقای بهروز انتظاری
14 / 02 / 1394
 عضو هيأت مديره


آقای مهدی عبـدالهيـان از تاريـخ 20 / 10 / 76 تـا تـاريـخ 25 / 11 / 84 عضو هيأت مديره و از تاريخ 25 / 11 / 84 تاکنون به عنوان مدير عامل انجام وظيفه می نمايد.
 نام  سمت
 آقای مهندس امير حسين تفنگ سازی
 معاون پشتيبانی سخت افزار
 آقای مهندس عبدالصمد وزيری
 معاون پشتيبانی نرم افزار
 آقای مهندس آرش صدر
 مدير شبکه
 آقای مهندس عليرضا کيايی
 مدير طراحی و پشتيبانی
 
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت طراحی مهندسی بهور می باشد
Designed & Developed by : Behvar Design Engineering Co.