سيستم جامع احکام بازنشستگان
يکی از مأموريت ها و وظايف اصلی سازمان بازنشستگی کشوری صدور احکام بازنشستگی و برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است.
با تصويب قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و وظيفه مصوب 13 / 2 / 79 که به موجب آن می بايست تغييرات اساسی در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و موظفين ايجاد شده و حقوق مشترکين موجود نيز مطابق آن مجدداً محاسبه و اصلاح می شد، سازمان بازنشستگی کشوری تصميم گرفت که پايگاه داده جامعی از اطلاعات کليه بازنشستگان و موظفين شامل اطلاعات هويتی، استخدامی ، سوابق خدمتی و احکام حقوقی آنان را فراهم آورده و با استقرار يک سامانه خبره ضمن تسريع در اجرای قانون مذکور، فرآيند پذيرش ، معتبر سازی و صدور احکام برقراری بازنشستگی و موظفين جديد از سرعت و دقت لازم برخوردار گردد.
توليد و استقرار اين سامانه به عهده شرکت طراحی مهندسی بهور تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری گذاشته شد و مطالعات اوليه و نياز سنجی از اوايل سال 1379 شروع و پس از طی مراحل تحليل ،طراحی و پياده سازی در اوايل سال 1380 مورد بهره برداری قرار گرفت . سازمان بازنشستگی کشوری توانست به کمک اين سيستم ضمن فراهم آوردن پايگاه جامعی از اطلاعات بازنشستگان و موظفين ، در کمترين زمان و بسيار زودتر از ساير صندوق های بازنشستگی ،حقوق ششصد هزار مشترک وقت خود را مجدداً براساس قانون جديد محاسبه و احکام اصلاحی مربوطه را صادر و معوقه های ناشی از آن را پرداخت نمايد.
از آن زمان اين سامانه به عنوان محور اصلی فعاليت های مربوط به بازنشستگان و موظفين در پيوند ارگانيک با عمليات سازمان قرار گرفته و نقش کليدی در بهبود ارائه خدمات سازمان به مشترکين خود داشته است.
شرح سيستم احکام:
سيستم جامع احکام بازنشستگان کاملاٌ هوشمند بوده و بالغ بر 110 هشدار و خطا را که شامل کنترل مدارک تحصيلی ، رسته و پست سازمانی ، مستندات قانونی برقراری حقوق بازنشستگی ، جدول ماده 32 ، جدول حقوق نظام هماهنگ ، جدول حقوق قضات ، جدول حقوق اعضای هيأت علمی ، جدول حقوق کارکنان سازمان انرژی اتمی ، جدول گروه دسته های سياسی ،کنترل جنسيت نام ها ،کنترل اعتبار کد ملی ، کنترل سابقه خدمت و کنترل گروه و پايه می باشد را شناسايی و مورد بررسی قرار می دهد .
اين سيستم کليه محاسبات حقوق و حقوق معوقه بازنشستگان را پس از صدور احکام مربوطه انجام داده و جهت پرداخت به امور مالی گزارش می نمايد. در حال حاضر اين سيستم حاوی اطلاعات بالغ بر 833 هزار رکورد (هر رکورد حاوی 89 فیلد) با کليه اطلاعات تفضيلی آنها جهت برقراری حقوق شامل اطلاعات کامل هويتی ، اطلاعات حکم ، اطلاعات موظفين ، سوابق خدمت و بدهيها و سوابق پرداخت می باشد.
در جهت برقراری احکام بازنشستگی يا ورثه بگيری ، بمحض ورود اطلاعات مربوط به سوابق بازنشسته در سيستم، کليه خطاهای احتمالی پرونده مشاهده شده و در صورت عدم وجود خطا رکورد در حالت پيش نويس برقراری قرار گرفته و بلافاصله امکان صدور حکم برقراری حقوق ميسر می گردد.
اطلاعات اين سيستم در کل کشور از طريق واحدهای سازمان در مراکز استانها و واحد سازمان در کرج و شرق تهران در هر روز از طريق ارتباط اتوماتيک بوسيله Dial up بهنگام می شود.اين سيستم همچنين بطور متصل اطلاعات بازنشستگان آموزش وپرورش شهر تهران را که در اداره مربوطه بهنگام می شود تحت مديريت دارد.
اين سيستم بطور خودکار آخرين فيش حقوقی و هرگونه حکم حقوقی مورد درخواست مشترکين صندوق را از طريق سايت اينترنتی سازمان به آدرس www.cspf.ir (بصورت ايميل) و همچنین تلفن گويا به شماره 88968430 (بصورت فاکس) فراهم آورده و برای آنها ارسال می نمايد.
توانمنديهای سيستم احکام:
تعريف مستندات ، قوانين و آئين نامه های جديد بازنشستگی بدون نياز به برنامه نويس
اصلاح ، حذف و افزايش هريک از پارامترهای جداول پايه توسط کاربر مسئول
تبادل سريع پيام بين کليه کاربران و يا کاربران خاص و مديران
کنترل ورود اطلاعات تکراری و هشدار در خصوص آن
عدم محدوديت تعداد کاربران
عطف اتوماتيک اطلاعات بازنشستگان و موظفينی که طبق قانون از دو منبع می توانند حقوق دريافت نمايند
فيلتر نمودن رکوردها براساس تمامی اطلاعات موجود و براساس هرگونه شرط منطقی و يا ترکيبی از آنها
جستجوی سريع در اطلاعات براساس تمامی فيلدهای اطلاعاتی موجود در سيستم
ثبت و نگهداری سوابق کليه اطلاعات و اصلاحات در سيستم و امکان گزارشگيری از آنها
تهييه گزارشات متنوع پيش بينی شده در سيستم از قبيل گزارش رکوردهای مشابه ،گزارش کارکاربران،گزارش سابقه اصلاحات، ليست پرداخت ،گزارش وامهای پرداختی
ساخت گزارشات متنوع از کليه اطلاعات موجود در سيستم توسط کاربران حسب نياز ساخت گزارشات متنوع از کليه اطلاعات موجود در سيستم توسط کاربران حسب نياز
سيستم گزارش گيری احکام:
تعيين وضعيت رکورد از نظر قطعی ، پيش نويس و يادداشت و .....
تعيين وضعيت پرداخت حقوق از نظر راکد و يا جاری بودن
تهيه گزارش به تفکيک جنسيت
تعيين ماه و سال بازنشستگی و تعيين سال مالی در تهيه گزارش
انتخاب يک يا چند استان در تهيه گزارش
انتخاب يک يا چند دستگاه و ارگان در تهيه گزارش
انتخاب مستندات قانونی بازنشستگی در تهيه گزارش
تعيين طبقه بندی پارامترها درگزارشهای توليد شده
 
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت طراحی مهندسی بهور می باشد
Designed & Developed by : Behvar Design Engineering Co.