سيستم امكانات رفاهي بازنشستگان
سامانه تسهيلات رفاهی بازنشستگان به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به تسهيلات رفاهی تعلق گرفته به بازنشستگان و موظفين و کنترل و گزارشگيری تسهيلات اعطا شده طراحی و دراوايل سال 1386 راه اندازی گرديد.
اين سيستم اطلاعات هويتی بازنشستگان و موظفين و اطلاعات کانون ها را بصورت آنلاين از بانک اطلاعاتی سيستم جامع احکام بازنشستگان دريافت و ضمن کنترل وضعيت بازنشسته امکان ثبت اطلاعات مربوط به تسهيلات رفاهی اعطا شده را به کاربران می دهد.

تسهيلات رفاهی در چهار بخش قابل درج در سيستم می باشد:
وام وديعه مسکن
سهميه حج عمره
کمک های نقدی
تورهای مسافرتی
در اين سيستم امکان مديريت کاربران و تعريف مجوزهای دسترسی برای حذف و ويرايش اطلاعات و تعريف کاربر و تورهای مسافرتی وجود دارد.سيستم تسهيلات رفاهی با نگهداری اطلاعات، امکان تهيه گزارش استفاده کنندگان از تسهيلات را فراهم می سازد .
گزارشات سيستم تسهيلات رفاهی شامل :
گزارش از وام وديعه مسکن
گزارش از سهميه حج عمره
گزارش از کمک های نقدی
گزارش از تورهای مسافرتی
گزارشات آماری به تفکيک تسهيلات رفاهی
گزارش تسهيلات استفاده شده توسط يک فرد
در هر کدام از سه گزارش اول، امکان گزارش گيری بر اساس تاريخ، مبلغ و استان وجود دارد.گزارش از تورهای مسافرتی، بر اساس نام ، محل ، مدت و وسيله تور و نيز کانون معرف تهيه می شود.
 
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت طراحی مهندسی بهور می باشد
Designed & Developed by : Behvar Design Engineering Co.